Algemene Voorwaarden

logonemdridefvectorDe EMDR trainingen worden verzorgd door het Nederlands EMDR Instituut

Algemene voorwaarden Nederlands EMDR Instituut

Download hier de PDF met de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.emdropleidingen.nl

Versie augustus 2017

Inhoudsopgave

Artikel 01:     Definities

Artikel 02:     Toepasselijkheid

Artikel 03:     Aanbod

Artikel 04:     Overeenkomst

Artikel 05:     Annulering

Artikel 06:     Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 07:     Prijs en Prijswijzigingen

Artikel 08:     Conformiteit

Artikel 09:     Betaling

Artikel 10:     Niet tijdige betaling

Artikel 11:     Niet-nakoming van de overeenkomst

Artikel 12:     Aansprakelijkheid van het Nederlands EMDR Instituut voor personeel en

ingehuurden

Artikel 13:     Vertrouwelijkheid

Artikel 14:     Vragen en klachten

Artikel 15:     Eigendomsrecht

Artikel 16:     Wijziging

 

Artikel 1: Definities

 

Onderwijs:

Onderwijs, opleiding, workshop, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Afnemer:

Particulieren en organisaties die onderwijs hebben gekocht van het Nederlands EMDR Instituut VOF.

 

Overeenkomst:

Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

Overeenkomst op afstand:

Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.

Nederlands EMDR Instituut:

Het Nederlands EMDR Instituut is gevestigd te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 69308217 en eigenaar van www.emdropleidingen.nl en alle bijbehorende auteursrechten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met het Nederlands EMDR Instituut tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbod

 1. Het Nederlands EMDR Instituut brengt het aanbod digitaal dan wel schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de onderwijs en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de onderwijs. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval de volgende gegevens.

– de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

– wanneer de onderwijs start;

– de voorwaarden waaronder de onderwijs eventueel niet doorgaat;

– voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;

– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

– de wijze van betaling;

– de duur van de overeenkomst,

 1. De algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst bekend gemaakt aan de afnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van het Nederlands EMDR Instituut.
 2. Het Nederlands EMDR Instituut mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de afnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
 4. de identiteit en het postadres van het Nederlands EMDR Instituut, inclusief het adres van de vestiging van het Nederlands EMDR Instituut;
 5. het recht van de afnemer de overeenkomst binnen veertien werkdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3;
 6. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met het Nederlands EMDR Instituut via telefoon of e-mail: de hoogte van het geldende tarief;
 7. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de afnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de afnemer hiervan schriftelijk of langs digitale weg een bevestiging.
 2. In geval van digitale opdrachtverlening stuurt het Nederlands EMDR Instituut een elektronische bevestiging naar de afnemer; zolang de ontvangst van een digitaal aanvaarde opdracht niet is bevestigd door het Nederlands EMDR Instituut kan de afnemer de opdracht annuleren.
 3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de afnemer ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager verstrekt.

 

Artikel 5.1: Annulering of wijziging door het Nederlands EMDR Instituut

Het Nederlands EMDR Instituut heeft het recht zonder opgave van redenen de training of opdracht te annuleren of deelname van een afnemer te weigeren, in welke gevallen de afnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan het Nederlands EMDR Instituut betaalde bedrag.

 

Artikel 5.2: Annulering door de afnemer

Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:

 1. Voorwaarden annulering bij aanvang training:

– Bij annulering tot vier weken voorafgaand aan de training wordt 100% minus € 50- administratiekosten gerestitueerd.

– Bij annulering tussen twee en vier weken voorafgaand aan de training wordt 50% minus € 50,-administratiekosten gerestitueerd.

– Bij afmelding binnen twee weken voorafgaand aan de training dient in alle gevallen het gehele cursusbedrag te worden voldaan.

– Bij annuleren tot uiterlijk 3 dagen voorafgaand dient het gehele bedrag plus € 50,- administratiekosten te worden voldaan en kan deelname in overleg zonder verdere kosten worden doorgeschoven naar een volgende training.

– Niet aanwezig zijn bij aanvang of bij afmelden binnen drie dagen voor aanvang dient het gehele bedrag te worden voldaan en kan worden deelgenomen aan een volgende training mits € 300,- extra kosten worden voldaan naast het in alle gevallen verschuldigde cursusbedrag.

– Indien u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn op een terugkomdag (dit is de derde of vierde dag van een training) dan geldt dat u uw afwezigheid uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de terugkomdag schriftelijk (per mail) dient kenbaar te maken.  Er worden u dan geen kosten in rekening gebracht. Bij het verstrijken van deze termijn (< 3 dagen voor de terugkomdag) bedragen de kosten voor het wijzigen van een trainingsdag   € 75. In overleg kunt u doorgeschoven worden naar de eerstvolgende terugkomdag.

 

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst

 1. De afnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de afnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
 2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een onderwijs heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet alle gegevens zijn verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 5, heeft de afnemer in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Het Nederlands EMDR Instituut betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
 4. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 dient de afnemer eventueel van het Nederlands EMDR Instituut ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan het Nederlands EMDR Instituut terug te zenden. Het Nederlands EMDR Instituut VOF is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de afnemer. Het terugzenden geschiedt voor risico van de afnemer.
 5. Indien de afnemer een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 wordt, zonder dat de afnemer een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende betalingsregeling van het Nederlands EMDR Instituut aan de afnemer van rechtswege ontbonden.
 6. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2 bestaat, als het onderwijs door het Nederlands EMDR Instituut met instemming van de afnemer is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken. Onder aanvang van het onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 7: Prijzen en Prijswijzigingen

1.Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.emdropleidingen.nl.

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. De afnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal de prijs wordt verhoogd.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 

Artikel 8: Conformiteit

 1. Het onderwijs moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
 2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Artikel 9: Betaling

 1. Het Nederlands EMDR Instituut brengt de door de afnemer verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de het Nederlands EMDR Instituut aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de afnemer – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van de onderwijs vindt plaats vóór het moment dat de training van start gaat. Het Nederlands EMDR Instituut mag van de afnemer verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van het onderwijs is voldaan.
 4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De afnemer kan door het Nederlands EMDR Instituut tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 10: Niet tijdige betaling

 1. Indien de afnemer de door het Nederlands EMDR Instituut gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten in rekening te brengen, onverlet het recht van het Nederlands EMDR Instituut op vergoeding van andere voor rekening van afnemer komende schade.
 2. Indien de afnemer in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is het Nederlands EMDR Instituut gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.
 3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 14 en 15 bepaalde, zal het Nederlands EMDR Instituut het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 11: Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2.Het Nederlands EMDR Instituut heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de afnemer tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

 1. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van het Nederlands EMDR Instituut te wijten is aan overmacht, is er geen sprake van een tekortkoming in de verplichting van , die aan haar kan worden toegerekend. De omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening en risico van het Nederlands EMDR Instituut komen, zijn ondermeer ziekte en/of werkstaking van werknemers van het Nederlands EMDR Instituut dan wel van ingehuurde partijen, oorlog, rampen, brand en overheidsmaatregelen. Indien door overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden zal het Nederlands EMDR Instituut in eerste instantie in overleg treden met de opdrachtgever om tot een passende oplossing te komen. Mocht er geen passende oplossing zijn, behalve beëindiging, dan zal het Nederlands EMDR Instituut de overeenkomst beëindigen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van het Nederlands EMDR Instituut voor personeel en ingehuurden

 1. Voor zover het Nederlands EMDR Instituut toerekenbaar tekortschiet en de afnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van het Nederlands EMDR Instituut voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
 2. De aansprakelijkheid van het Nederlands EMDR Instituut voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van het Nederlands EMDR Instituut, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13: Vertrouwelijkheid

1.Door afnemers verstrekte informatie wordt door het Nederlands EMDR Instituut, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Het Nederlands EMDR Instituut conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 1. Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van het Nederlands EMDR Instituut en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van trainingen. Indien de afnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen training, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 14: Vragen en klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de onderwijs worden door het Nederlands EMDR Instituut beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door het Nederlands EMDR Instituut per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het Nederlands EMDR Instituut, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen één maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn of haar rechten terzake verliest.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd.

Artikel 15: Auteursrecht en eigendomsrecht

 1. Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door het Nederlands EMDR Instituut verzorgde training en/of het cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van het Nederlands EMDR Instituut en/of de docent(en) van de betreffende Training.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

 

Artikel 16: Wijziging

Het Nederlands EMDR Instituut behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van het Nederlands EMDR Instituut.

Het Nederlands EMDR Instituut

Deventer, juli 2017

Reacties zijn gesloten.